۱۴ تیر, ۱۳۹۸

قلم! در دست تو

قلم! ستودنیست – آن گاه که حقیقتی را برای آگاهی همگان; از گذشته تا آینده ثبت می كند مکرم است – زمانی که نا گفته ها را با زبان ثبت بیان میکند محترم است – آنگاه که صادقانه حکایتی را […]